Webservices

S’ha publicat una API amb webservices de MunicipApp, que permet integrar qualsevol pàgina web i/o programari propi de l’ajuntament amb la nostra aplicació. Fent les trucades als serveis web que a continuació es detallen, es podrà afegir, sol·licitar, actualitzar o eliminar les Notícies, Esdeveniments i elements de Turisme que es desitgen.

Per a sol·licitar l’accés a aquests serveis web és necessari sol·licitar-ho mitjançant una incidència de GLPI. ja que aquests serveis web van securizats perquè qualsevol no puga fer ús d’ells. Per tant seran els informàtics del departament els encarregats de facilitar les credencials necessàries perquè puguen usar-se.

Servicios:

Noticias

addNoticias

Web Service que añade una noticia a la BD, con los datos que le pasemos como parámetros.

Encabezado:

@POST
@Path("/addNoticia")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response addNoticia(String strNoticia) throws SQLException,
ParseException, JSONException

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,                       //(int)
  "usuario": "ayto_user",                    //(String)
  "pass": "pass",                            //(String)
  "titulo": "título noticia",                //(String)
  "contenido": "<p>contenido noticia</p>",   //(String)
  "fecha": "16-10-2015",                     //(String dd/mm/yyyy)
  "estado": "publish",                       //”publish”
  "tipo": "post"                             //”post”
}

Salida: 1 noticia añadida, -1 error al insertar, -2 parámetros incorrectos.

updateNoticias

Web Service que modifica una noticia de la BD, con los datos que le pasemos como parámetros.

Encabezado:

@POST
@Path("/updateNoticia")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response updateNoticiaIntranet(String strNoticia)
throws SQLException, ParseException, JSONException

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,                   //(int)
  "usuario": "ayto_user",                    //(String)
  "pass": "pass",                        //(String)
  "idNoticia": 13,                       //(int)
  "titulo": "Título noticia",            //(String)
  "contenido": "<p>contenido noticia</p>",   //(String)
  "fecha": "16-10-2015",                 //(String dd/mm/yyyy)
  "estado": "publish",                   //”publish”
  "tipo": "post"                         //”post”
}

Salida: 0 noticia modificada, -1 error al modificar, -2 parámetros incorrectos.

deleteNoticia

Web Service que elimina UNA o MÁS  noticias de la BD, con los datos que le pasemos como parámetros.

Encabezado:

@POST
@Path("/deleteNoticias")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response deleteNoticias(String strNoticias) throws IOException

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,          //(int)
  "usuario": "ayto_user",       //(String)
  "pass": "pass",               //(String)
  "idNoticias": "11-10"         //(String) “1” (elimina la noticia 1)
                 //“1-2-3”(elimina 1, 2,3) Ids entre por guiones “-“
}

Salida: n>=0 número de noticias eliminadas, -1 error al modificar, -2 parámetros incorrectos.

 

getNoticiasIntranet

Web Service que lista un array de objectos JSON con todas las noticias del municipio que le pasemos como  parámetro.

Encabezado:

@GET
@Path("/getNoticiasIntranet/{idMunicipio}")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON + ";charset=utf-8")
public String getNoticiasIntranet(@PathParam("idMunicipio") int idMunicipio) {

Parámetros (texto plano): ID del municipio.

http://aytosapp.diputacionalicante.es:8080/AytosApp/webService/getNoticiasIntranet/2000

(Llamada desde navegador)

Salida: Array de objetos JSON (noticias)

 

Eventos

addEvento

Web Service que añade un evento a la BD, con los datos que le pasemos como parámetros.

Encabezado:

@POST
@Path("/addNoticia")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response addNoticia(String strNoticia) throws SQLException,
ParseException, JSONException {

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,          // (int)
  "usuario": "ayto_user",       //(String)
  "pass": "pass",               //(String)
  "titulo": "título evento",    //(String)
  "start": "16/10/2015",        //(String dd/mm/yyyy)
  "end": "18/10/2015",          //(String dd/mm/yyyy)
  "lugar": "Alguenya",          //(String)
  "direccion": "Plaza Juan Carlos I, nº 3",  //(String)
  "cp": "03150",                   //(String – 5 digitos)
  "descripcion": "Descripción Evento", //(String)
  "color": "7"                     //(String)(Opcional solo saldría en Intranet)
}

Salida: 1 evento añadido, -1 error al insertar, -2 parámetros incorrectos.

updateEvento

Web Service que modifica el evento deseemos, con los datos pasados como parámetros.

Encabezado:

@POST
@Path("/updateEvento")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response updateEvento(String strEvento) throws SQLException,
ParseException, JSONException {

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,                //(int)
  "usuario": "ayto_user",             //(String)
  "pass": "pass",                     //(String)
  "idEvento": 20,                     //(int)
  "titulo": "Evento modificar",       //(String)
  "start": "29/10/2014",              //(String dd/mm/yyyy)
  "end": " 30/10/2014",               //(String dd/mm/yyyy)
  "lugar": "Los Montesinos",          //(String)
  "direccion": "Av. La estación",     //(String)
  "cp": "03140",                      // (String 5 elementos)
  "descripcion": "Descripción evento", //(String)
  "color": "7"                        // (int)
}

Salida: 1 evento modificado, -1 error al modificar, -2 parámetros incorrectos.

deleteEvento

Web Service, que elimina UN evento de la BD, que le indiquemos como parámetro.

Encabezado:

@POST
@Path("/deleteEvento")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response deleteEvento(String strEvento) throws IOException {

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,                //(int)
  "usuario": "ayto_user",             //(String)
  "pass": "pass",                     //(String)
  "idEvento": 12                      //(int)
}

Salida: 1 evento eliminados, -1 error al eliminar, -2 parámetros incorrectos.

getEventosIntranet

Web Service que lista un array de objectos JSON con todas los eventos del municipio que le pasemos como parámetro.

Encabezado:

@GET
@Path("/getEventosIntranet/{idMunicipio}")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON + ";charset=utf-8")
@Consumes("text/plain")
public String getEventosIntranet(@PathParam("idMunicipio") int idMunicipio) {

Parámetros (texto plano): ID del municipio.

http://aytosapp.diputacionalicante.es:8080/AytosApp/webService/getEventosIntranet/2000

(Llamada desde navegador)

Salida: Array de objetos JSON (eventos)

Municipios

updateInfoMun

Web Service, que modifica un municipio de la BD, con los datos que le indiquemos como parámetro.

Encabezado:

@POST
@Path("/updateInfoMun")
@Consumes({ MediaType.APPLICATION_JSON })
public Response updateInfoMun(String strInfoMun) throws SQLException,
JSONException {

Parámetros (JSON): Objeto JSON con los siguientes campos

{
  "idMunicipio": 3013,                       //(int)
  "usuario": "ayto_user",                    //(String)
  "pass": "pass",                            //(String)
  "direccion": "PLAZA JUAN CARLOS I, 32",    //(String)
  "cp": "03140",                             //(String 5 digitos)
  "telefono": "965476001",                   //(String)
  "fax": "965476300",                        //(String)
  "email": "info@alguenya.es",               //(String)
  "web": "http:www.alguenya.es",             //(String)
  "latitud": 38.397,                         //(double)
  "longitud": -1.00322                       //(double)
}

Salida: 1 noticia añadida, -1 error al insertar, -2 parámetros incorrectos.